സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി

സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി

Saturday, May 28, 2005

എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി?

എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌?